วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนปู่ตาร่วมใจพัฒนา ซอยปู่ตาสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองจาน(ช่วงที่3) บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 4
30  ส.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นม.ถ.153-ถนนปู่ตาสามัคคี(ช่วงที่ 1) จากบ้านสวนพิทักษ์ ถึงบ้านยายเหมน หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนตาปู่สามัคคี ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการสนับสนุนการจัดตั้งสวัสดิการชุมชนระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนการจัดตั้งสวัสดิการชุมชนระดับตำบลปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นม.ถ.153-ถนนปู่ตาสามัคคี(ช่วงที่ 1) จากบ้านสวนพิทักษ์ ถึงบ้านยายเหมน หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนตาปู่สามัคคี ตำบลตลาด
21  ส.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.153-28 ถนนปู่ตาสามัคคี(ช่วงที่1) จากบ้านสวนพิทักษ์ถึงบ้านยายเหมน หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนปู่ตาสามัคคี ตำบลตลาด