วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยกระฉอดเป็นสุข หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล.ซอยอยู่ดีมีสุข 1 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองลำบริบูรณ์ฝั่งขวา บ้านตลาด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองจาน(ช่วงที่3) บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง