วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๙๓ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๒๔ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอื่น (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ยก ๙๑๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถขุดหน้าตักหลัง หมายเลขทะเบียน ตท ๒๔๕๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องกรองน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง