วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 88-4548 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one(ศูนย์เพื่อนใจนับวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนก้าวไกลพัฒนา จากบ้านยายเลียบไปบ้านยายแถม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ริมถนน หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนราษฎร์บำรุงหน้าบ้านสารวัตรเหงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนอยู่ดีมีสุขจากฝายปู่ม่วงเลียบคลองแค (ฝั่งขวา) บ้านบุ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยกระฉอดเป็นสุข หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล.ซอยอยู่ดีมีสุข 1 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)