วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ(กองช่าง)ปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ(กองช่าง) บุคคลภายนอก ปฏิบัติงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ(กองช่าง) บุคคลภายนอก ปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านบุ ชุมชนวัดโคกตลาด ซอยเลียบทางรถไฟ ตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี เลียบคลองส่งน้ำชลประทานฝั่งซ้าย ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 14 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างเหมาทำแผ่นพันประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนมอรังสูง ริมถนนประชารัฐฝั่งซ้าย ตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง