วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 8 ชุมชนมอรังสูง จากหน้าบ้านป้าเจียว(ต่อจากถนน คสล.อบจ.ไปใต้สะพานสูง
1  ต.ค. 2562
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนมอรังสูง เพชรลดา 1 ซอย 2
1  ต.ค. 2562
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านบุพัฒนา หมู่ 8 ชุมชนมอรังสูง 1 และ 4
1  ต.ค. 2562
ก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบคลองส่งน้ำชลประทานสุรนารีโนนทัพม้าสามัคคี(ฝั่งซ้าย)ช่วงที่ 2 หมู่ 3 บ้านตลาด
1  ต.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานภารโรง ศพด.ทต.ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานธุรการ ศพด.ทต.ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง