วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ซอยจันทร์โพธิ์ หมู่ที่ 1 ชุมชนอยู่ดีมีสุข บ้านบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย ซอยมะลิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบุ ตำบลตลาด ชุมชนประชารัฐพัฒนา ซอยประชารัฐ 14 ตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถโดยสารรับจ้าง ตามโครงการอาสาสมัคีพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย ซอยรุ่งเรือง ตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานภารโรง ศพด.ทต.ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 140 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
1  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)
1  ต.ค. 2562
เสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้าานราษำร์ประสงค์-บ้านหนองตะคลอง หมู่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา