วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัตงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการปฏิบติทำความสะอาดบำรุงรักษารางระบายน้ำ,ถนนสาธารณประโยชน์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการปฏิบติงานทำความสะอาดบำรุงรักษารางระบายน้ำ,ถนนสาธารณประโยชน์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด ชุมชนกระฉอดสามัคคี เลียบคลองส่งน้ำชลประทานฝั่งขวา(ช่วงที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง