วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ (ศพด.ทต.ตลาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานภารโรง ประจำศพด.ทต.ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาดบำรุงรักษารางระบายน้ำ,ถนนสาธารณประโยชน์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะประโยชน์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณประโยชน์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง