วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุ ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ สายบ้านราษฎร์ประสงค์-หนองตะคลอง (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเวทีและตกแต่งเวที ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง