วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดและดูแลบำรุงรักษา(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมงานสาธารณูปโภค,ไฟฟ้าสาะารณะ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการการพัฒนาศักยภาและเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ คณะกรรมการและเครือข่ายสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
วัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) เทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบาย คสล.ซอยชาติไทย หมู่ที่ 1 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. ซอยหนองหอย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง