วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล เสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬีาประจำปีเทศบาลตำบลตลาด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาลตำบลตลาด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๔๕๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับการขับถ่าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
ซื้อโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้อโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลาวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง