วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มี.ค. 2563
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมงานสาธารณูปโภค,ไฟฟ้าสาธารณะ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดและดูแลบำรุงรักษา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดและดูแลบำรงุรักษา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมงานสาธารณูปโภค,ไฟฟ้าสาะารณะ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง