วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๒๐๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๒๐๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อพัสดุในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อพัสดุ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปีเทศบาลตำบลตลาด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 4475 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาลตำบลตลาด ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ฺเครื่องสูบน้ำ