วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงา่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ (Projector) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๔๕๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง