วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภารเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ศพด.ทต.ตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือนกรกฏาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์พาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยศิวโชค 1/1 บ้านราษฎร์ประสงค์ ชุมชนสุขสบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์พาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบานบุ (ประชารัฐพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง