วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) เดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านตลาด หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ซอยโนนทัพม้าสามัคคี 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์แสนสุข ถนนเลียบลำบริบูรณ์ฝั่งซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี เส้นบ้านนายพิกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๕๓-๓๐ สายบ้านหนองตะคลอง-บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองตะคลอง ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านบุ หมู่ที่ 2 ชุมชนประชารัฐ ซอยตาโข่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 ชุมชนวัดโคกตลาด(ซอยปู่-ย่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง