วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อวัวดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมตลิ่งลำบริบูรณ์ฝั่งซ้าย ชุมชนโพธิ์แสนสุข หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.(จากคลองส่งน้ำชลประทานไปสระวัดบำรุงธรรม) หมู่ที่ ๕ กระฉอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานกวาดถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนงานประจำรถบรรทุขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนงานประจำรถบรรทุกขยะฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภารเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง