วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.ทต.ตลาด ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(ม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างเหมารถโดยสาร ตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำ ซอยวัดโคกตลาด 6 ชุมชนวัดโคกตลาด บ้านบุ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง