วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ(เครื่องเล่นสนาม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ พนักงานประจำรถ และนำ้มันเชื้อเพลิง ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณย์พาหนะ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๓๕๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทรงสูง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง