วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกรองน้ำประปา (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเลียบคลองสาธารณะ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
ซื้อโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาศูนย์กีฬาหมู่่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง