วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ น้ำมันเชื้อเพลิง และประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบคลองส่งน้ำชลประทานสุรนารีโนนทัพม้าสามัคคี(ฝั่งซ้าย)ช่วงที่ 2 หมู่ 3 บ้านตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมารถโดยสารรับจ้างปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์พาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง