วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกชยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานคนงานกวาดถนน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานธุรการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมงานสาธารณูปโภค,ไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมงานสาธารณูปโภค,ไฟฟ้าสาธารณะ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง