วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
ซื้อแท่นบรรยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
ซื้อตู้เก็บเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคล ปฏิบัติงานนักการภารโรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง