วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำกระทงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรกล เพื่อดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง