วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานคนงานกวาดถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ยก-๙๑๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา ชุมชนมอรังสูง เพชรลดา 1 ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยโบราณ 2 ชุมชนประชาสามัคคี บ้านบุ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำตะคลองใหญ่ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 8 ชุมชนมอรังสูง จากหน้าบ้านป้าเจียว(ต่อจากถนน คสล.อบจ.ไปใต้สะพานสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ ชุมชนโพธิ์แสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านบุพัฒนา หมู่ 8 ชุมชนมอรังสูง 1 และ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) ภาคเรียนที่2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นมฉศพด.ทต.ตลาด ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง