วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานทำความสะอาดและดูแลบำรุงรักษา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานซ่อมแซมสาธารณูปโภค,ไฟฟ้าสาะารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานซ่อมแซมสาธารณูปโภค,ไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกชยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง