วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูกระจกสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล ๗๕๓๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ริมถนนประชารัฐฝั่งซ้าย ชุมชนมอรังสูง บ้านบุพัฒนา หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยโนนทัพม้าสามัคคี ๑๒/๑ ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี บ้านตลาด หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานธุรการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานทำความสะอาดและดูแลบำรุงรักษา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง