วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างเหมาทำตรายางผู้บริหารเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเด็กปฐทฃมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบบรทุกชยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง