วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2564
ซื้อคู่มือ,แบบพิมพ์และวัสดุ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.พ. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์พาหนะ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๔๕๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๔๔๗๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุใช้ในงานเลือกตั้งของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างเหมาทำป้ายกระดานไม้พร้อมโครงเหล็กสำหรับใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๒๕๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง