วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิค (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๕๓-๐๘ สายสี่แยกโรงปลาร้าถึงบ้านชนะ บ้านบุ หมู่ที่ ๑ ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้าย เพื่อใช้เป็นป้ายสัญลักษณ์อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๕๕-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ บ้านกระฉอดสามัคคี ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโนนทัพม้า ๘ (โนนสำโรง) หมู่ที่ ๓ บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง