วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2567
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ฝั่งขวา (ช่วง กม.2+650 ถึง กม.2+910) หมู่ที่ 3 บ้านตลาด
3  พ.ค. 2567
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ซอยตลาดราษฎร์สามัคคี 2 หมู่ที่ 3 บ้านตลาด
3  พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดโคกตลาด 5 หมู่ที่ 1 บ้านบุ
3  พ.ค. 2567
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยอยู่ดีมีสุข 3,4 หมู่ที่ 1 บ้านบุ
3  พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ดีมีสุข 6 หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศที่ไม่ประจำทาง ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำรี ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอื่น (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง