วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2564
ซื้อน้ำชนิดแก้วววพลาสติก ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๔๕๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเดือนฉาย 4 ชุมชนวัดโคกตลาด บ้านบุ หมู่ 1 ตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชารัฐ 13 ชุมชนประชารัฐ บ้านบุ หมู่ 2 ตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง