วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๖๒-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๔๔๗๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว
6  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยอยู่ดี ชุมชนสุขสบาย บ้านราษฎร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง