วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยตลาดราษฎร์สามัคคี 8 ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี บ้านตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยโบราณ 1/1 ชุมชนประชาสามัคคี บ้านบุ หมู่ 2 ตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนงองตะคลองร่วมใจ 5 ชุมชนร่วมใจพัฒนา บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๒๕๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือนมิถุนายน - ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.ทต.ตลาด ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง