วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชารัฐ ๘ ชุมชนปู่ตาพัฒนา บ้านบุปัฒนา หมู่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยประชาสามัคคี บ้านบุ หมู่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยเหมือนฝันไปบ้าน นางปราณี ชุมชนก้าวไกลพัฒนา บ้านหนองตะคลอง หมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการงานตัดหญ้า (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวนป่า ๒ และ ๓ ชุมชนวัดโคกตลาด บ้านบุ หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนพีแก้ว ชุมชนกระฉอดสามัคคี บ้านกระฉอด หมู่ ๕ - บ้านตลาด หมู่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตลาดราษฎร์สามัคคี ๙ ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี บ้านตลาด หมู่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สฟำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง