วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ต.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชาสามัคคี หมู่ที่ 2-ซอยตลาดราษฎร์สามัคคี บ้านตลาด หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าโรงสีชุมชน ชุมชนประชารัฐ บ้านบุ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๒๕๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กข ๘๖๑๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง