วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตะคลองร่วมใจ 6 ชุมชนร่วมใจพัฒนา บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตะคลองร่วมใจ 7 ชุมชนร่วมใจพัฒนา บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างขุดลอกวัชพืชและสิ่งปกคลุมลำเหมืองสาธารณะและทางน้ำไหล หมู่ 7 บ้านหนองตะคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดโคกตลาด บ้านบุ หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ซอยประชาสามัคคี 3 ชุมชนประชารัฐ บ้านบุ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง