วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ย. 2564
จ้างเหมารถบรรทุกขนวัสดุพื้นผิวทางเดิม(แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องกระจายเสียงไร้สาย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.ทต.ตลาด ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2564
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ต.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโนนทัพม้าสามัคคี 4 ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี บ้านตลาด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ต.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ซอยโนนทัพม้าสามัคคี 14 ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี บ้านตลาด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ต.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชาสามัคคี หมู่ที่ 2-ซอยตลาดราษฎร์สามัคคี บ้านตลาด หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง