วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกชยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๘๓๒๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๔๕๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) ภาคเรียนที่ 2/2564 (ช่วงวันที่ 4-31 เดือนมกราคม พ.ศ.2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.ทต.ตลาดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ยก ๙๑๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๔๔๗๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุอื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง