วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์ประสงค์ - หนองตะคลอง (ช่วง 1+900 ถึง 2+096) หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2567
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.153-06 ซอยกระฉอดสามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด ตำบลตลาด
3  พ.ค. 2567
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.153-14 สายบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ตำบลตลาด
3  พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปู่ตาพัฒนา 1 หมู่ที่ 8 บ้านบุพัฒนา
3  พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านหนองตะคลอง (ช่วง กม.1+800 ถึง กม.2+000) หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง
3  พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองหอยสามัคคี 1 (ช่วง 2+686 ถึง 2+785) หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์
3  พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์ประสงค์ - หนองตะคลอง (ช่วง 1+900 ถึง 2+096) หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์