วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ชุมชนโพธิ์แสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (หลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุ และหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารตามโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำหรับโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยรุ่งเรือง ถึงถนนสายบ้านบุ-ลองตอง(หน้าเทสโกโลตัส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาสามัคคี หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง