วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปู่ตาเย็นจิต 4 บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปู่ตาสามัคคี 3/3 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำประชารัฐ ซอย1(บ้านรนายวิสูตร) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 ซอยปู่ตาพัฒนา 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาขน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (หลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุ และหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (หลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุ และหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๕๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ยก ๙๑๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน จงง ๕๐๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง