วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.เทศบาลตำบลตาด ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์พาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล ๗๕๓๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยปู่ตาสามัคคี 3/3 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างเทศบาลตำบลตลาด (ตำรวจชุมชน) หมู่ที่ ๕ ชุมชนกระฉอดสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.วัดโคกตลาด ซอยสำราญชื่น บ้านบุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำซอยประชารัฐ 11 บ้านบุ หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมอรังสูงร่วมใจ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี เส้นบ้านนายเชิด ระเบียบโพธิ์ (ช่วงที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มิ.ย. 2565
วัสดุการเกษตร (สำนักปลัด)
8  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง