วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาย้ายครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (CCTV) ของสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๔๕๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาในการตกแต่ง และจัดสถานที่, เช่าเครื่องขยายเสียงสำหรับการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาลตำบลตลาด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบประมาณการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพิึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้ออุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล และชุดกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาลตำบลตลาด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่แม่บท สำรวจข้อมูลภาคสนาม จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศน์ภูมิศาสตร์ ตามโครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง