วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับชับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด (องค์กรสาธารณประโยชน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๔๔๗๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุจราจร (สัญญาณไฟกระพริบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะแเละขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ยก ๙๑๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบประมาณการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง