วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
วัสดุตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน
17  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมารถโดยสารรับจ้างปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง (โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์พาหนะ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๘๓๒๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง