วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ๓ ขวบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ประชารัฐ ซอย 1 (บ้านนายวิสูตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๔๔๗๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง