วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุจราจร (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการกำจัดวัชพืชแบบหยั่งรากลึกและดินโคลนกีดขวางทางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมากำจัดวัชพืชแบบหยั่งรากลึก และดินโคลนกีดขวางทางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ยก ๙๑๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3 ขวบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง