วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุ ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ยก ๙๑๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำกระทงกลาง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง